21/4/12

Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρονική Υγεία - eHealthΠολλά προβλήματα της Ηλεκτρονικής Υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. θέματα επιστροφής των δαπανών). Ωστόσο, για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης, απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ.
Η ασφάλεια των ασθενών, η πολιτική βούληση, η ενεργός συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η καθιέρωση αμοιβαία κατανοητής ορολογίας είναι θέματα για τα οποία ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμος.
Παράλληλα, η χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ αποτελεί εγγύηση ότι η χάραξη πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα βασίζεται στις τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες.
Βασικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Προσπάθειες για την τόνωση της ζήτησης και την εξάλειψη των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Τυποποίηση

Η ηλεκτρονική υγεία θεωρείται τομέας προτεραιότητας στον οποίο απαιτείται τυποποίηση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής.

Έρευνα στον τομέα της υγείας

Στήριξη της έρευνας

Βελτίωση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ τεχνολογίας, οικονομίας και κοινωνίας.

Τηλεϊατρική

Εργαλεία τηλεπρόσβασης σε πληροφορίες.

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Εύχρηστη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει προγράμματα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας

Ιατρικές συσκευές

Νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά, τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και την ανταγωνιστικότητα

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Αντικαθιστά όλα τα έντυπα που χρειάζονταν για την υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πηγή

eHealth