2/8/11

Βρετανική πρόταση για τη βελτίωση του συστήματος υγείας


Σχέδιο πέντε σημείων για την αναβάθμιση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας του ΕΣΥ περιλαμβάνει έκθεση της εταιρείας συμβούλων BravoSolution UK.

Σύμφωνα με την έκθεση, η βελτίωση των δημοσίων συμβάσεων και η διασφάλιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-Procurement), με αναβάθμιση της διαχείρισης συμβάσεων και με ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού. Με αυτό τον τρόπο, το ΕΣΥ θα μπορέσει να εξοικονομήσει κεφάλαια, προστατεύοντας παράλληλα τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Η έκθεση με τίτλο «Creating a Best-in-Class NHS Procurement Organisation: Key Enablers to Success» παραθέτει ένα σχέδιο επιτυχίας πέντε σημείων με βάση τη σύγχρονη οικονομική συγκυρία.

Τα πέντε σημεία είναι τα εξής:

1. Γνώση των δαπανών: Η διαφάνεια των δαπανών είναι αφετηρία για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, καθώς χωρίς διαφάνεια οι οργανισμοί δεν μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές δημόσιων συμβάσεων ή να καταδείξουν τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών βελτίωσης, όπως η συμμόρφωση με τις συμβάσεις ή η παρακολούθηση της εξοικονόμησης κεφαλαίων από πρωτοβουλίες που αφορούν τις προμήθειες.

Καθώς, όμως, στοιχεία δαπανών διατηρούνται συχνά σε διαφορετικά συστήματα δεδομένων, τα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης γίνονται υπερβολικά δύσχρηστα. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, απαιτείται συγκέντρωση των πηγών δεδομένων, τυποποίηση της μορφής των πεδίων και πλήρη ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της δραστηριότητας των δημόσιων συμβάσεων.

2. Στρατηγικές προμήθειες μέσω e-Sourcing: Οι στρατηγικές προμήθειες καθορίζουν το περιεχόμενο των μετέπειτα συμβατικών όρων -τεχνική ικανότητα, ποιότητα και εμπορική τιμή. Αποτελούν καίριο στοιχείο του κύκλου ζωής των συμβάσεων κατά την ανάπτυξη των προδιαγραφών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα ή η καινοτομία. Έτσι, απαιτείται ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών και προτύπων ανά κατηγορία και υιοθέτησή τους σε ολόκληρο τον οργανισμό, συλλογή απαιτήσεων και προδιαγραφών από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσιοποίηση των ευκαιριών για διαγωνισμούς σε τοπικό επίπεδο και μέσω συγκεκριμένων εντύπων. Ενθαρρύνονται, επίσης, οι αξιολογήσεις τιμών και οι διαπραγματεύσεις μέσω διεξοδικής ανάλυσης αντιστάθμισης τιμών και μοντέλων ηλεκτρονικών δημοπρασιών τύπου MEAT, και βελτιωμένα συστήματα ελέγχου και διαδικασίες πληροφόρησης.

3. Διαχείριση συμβάσεων: Δεδομένου ότι η σύναψη τυπικών συμβάσεων με το ΕΣΥ απαιτεί τουλάχιστον τρεις μήνες σύνθετων δραστηριοτήτων προμηθειών και εκτενείς πόρους, είναι προφανές ότι ο φορέας συμβάσεων για το ΕΣΥ πρέπει να διαχειρίζεται προσεκτικά αυτές τις δύσκολες ως προς τη διαπραγμάτευση συμφωνίες. Διευκόλυνση μπορούν να παρέχουν στην κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη τυποποιημένων συμβάσεων ανά κατηγορία, η μετατροπή των υφιστάμενων δραστηριοτήτων προμηθειών, η παροχή μιας ενιαίας πηγής πληροφοριών για το σύνολο των συμβάσεων, η οποία θα είναι προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και η δημιουργία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων/υπενθυμίσεων και αναφορών.

4. Βελτίωση δεξιοτήτων: Δεν απαιτείται μόνον εκσυγχρονισμός και βελτίωση των διαδικασιών, αλλά και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τις συμβάσεις.

5. Ανταλλαγή γνώσεων: Τέλος, στην έκθεση αναγνωρίζεται η σημασία της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς τα τμήματα δημοσίων συμβάσεων του ΕΣΥ σπανίως ελέγχουν κάτι το οποίο είναι εντελώς μοναδικό στον οργανισμό τους. Παρεμφερή αγαθά, υπηρεσίες ή έργα έχουν αγορασθεί ή ανατεθεί πολλές φορές σε άλλους οργανισμούς του ΕΣΥ ή αρχές του δημόσιου τομέα. Δεδομένου ότι η κοινότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων του ΕΣΥ εκτιμάται ότι αριθμεί πάνω από 5.000 άτομα, η έκθεση παροτρύνει τις υπηρεσίες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Πηγή

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2028057