3/6/11

Η ΕΠΥ ανακοίνωσε την διακύρηξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων


Στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ έχει αναρτηθεί το κείμενο της διακύρηξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Α. CIPROFLOXACIN 400MG/200ML SOL.INJ με προϋπολογισθείσα αξία ενός εκατομμυρίου τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (1.415.254,00€) χωρίς το ΦΠΑ,

Β. CLOPIDOGREL TABS 75 MG με τέσσερις θεραπευτικές ενδείξεις:1) Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, 2) Πρόσφατο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 3) περιφερική αρτηριακή νόσο, 4) ¨Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο¨, με προϋπολογισθείσα αξία δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (15.200,00€) χωρίς το ΦΠΑ,

Γ. CLOPIDOGREL TABS 75 MG με τρεις θεραπευτικές ενδείξεις:1) Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, 2) Πρόσφατο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 3) περιφερική αρτηριακή νόσο, με προϋπολογισθείσα αξία πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ (51.683,00€) χωρίς το ΦΠΑ,

Δ. OMEPRAZOL CAPS 20 MG με προϋπολογισθείσα αξία ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ (87.666,00€) χωρίς το ΦΠΑ,

Ε. OMEPRAZOL 40 MG INJ.SOL με προϋπολογισθείσα αξία πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ (597.770,00€) χωρίς το ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός αφορά τα νοσοκομεία:

1) Γ. Ν. Α. «Ασκληπιείο Βούλας»


2) Γ. Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»


3) Γ. Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.


Πηγή

Όλη η διακύρηξη είναι στη διεύθυνση:
http://www.epromy.gr/Prokiriksi 1_2011 Farmaka.pdf

Ενημέρωση μέσω email από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ. Ν. Α. «Ασκληπιείο Βούλας»