8/4/10

Δικαιολογητικά γιά Άδεια Λειτουργίας Νοσοκομειακού Φαρμακείου


Τα Δικαιολογητικά που χρειάζονται γιά Άδεια Λειτουργίας Νοσοκομειακού Φαρμακείου πρέπει να υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα Δικαιολογητικά βασίζονται στο ΠΔ 108/1993 "Συγκρότηση, Οργάνωση και λειτουργία Νοσοκομειακού Φαρμακείου" καθώς και στην αριθμ. Υ6γ/οικ/6551/93 Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός του σχήματος, της μορφής και των άλλων στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και παραστατικά στοιχεία από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο καθώς και του τρόπου χρησιμοποιήσεώς τους".

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση που να ζητείται η επιθεώρηση του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του.

2. Κατάσταση µε το προσωπικό που υπηρετεί στο Φαρµακείο καθώς και αντίγραφα των τίτλων σπουδών του και της άδειας άσκησης, εφόσον υπάρχει, επικυρωµένα.

3. Δικαιολογητικά για υπεύθυνο Φαρµακοποιό
α) Αντίγραφο πτυχίου φαρµακευτικής επικυρωµένο
β) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος επικυρωµένο
γ) Φωτοτυπία ταυτότητας
δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
"Δεν λαµβάνω σύνταξη εκ του Δηµοσίου ή ΤΣΑΥ ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης"
"Δεν διευθύνω άλλο φαρµακείο, φαρµακαποθήκη ή εργαστήριο φαρµακευτικών προϊόντων"
"Δεν τιµωρήθηκα δια παραβάσεις Φ/κης Νοµοθεσίας µε ανάκληση φαρµακείου ή φαρµακαποθήκης"
"Δεν κατέχω άλλη ουδεµία Δηµόσια, Δηµοτική, Κοινοτική ή ιδιωτική θέση"

4. Κάτοψη από µηχανικό όπου να φαίνονται οι χώροι µε το εµβαδόν του κάθε χώρου που αναφέρονται στο διάταγµα (Ελάχιστο εµβαδόν 200 τ.µ.)

5. Υπεύθυνη δήλωση από το µηχανικό για την ακρίβεια των στοιχείων της κάτοψης

6. Βεβαίωση πυροσβεστικής ότι πληροί τους όρους πυρασφάλειας

7. Βεβαίωση πολεοδοµίας ότι το φαρµακείο στεγάζεται σε ανεξάρτητο ισόγειο και ενιαίο χώρο και δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαµβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες

8. Αντίγραφο Οργανισµού Νοσοκοµείου για την λειτουργία του Φαρµακείου

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι ελεγκτές της Νομαρχίας προχωρούν σε επιθεώρηση του Νοσοκομειακού Φαρμακείου για να διαπιστώσουν εάν τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές προκειμένου να χορηγήσουν την Άδεια Λειτουργίας του.