4/3/10

Η τηλεϊατρική προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας

Στο τμήμα Monitor της ιστοσελίδας της EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα για τις εξελίξεις στον τομέα της Τηλεϊατρικής. Σύμφωνα με το σημείωμα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας ισχυρίζεται οτι η αποσπασματική λήψη νομοθετικών συστημάτων μπορεί να καταπνίξει την εξέλιξη των λύσεων πληροφορικής για την υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βιομηχανία πιστεύει ότι οι λύσεις Τηλεϊατρικής πρέπει να αναπτυχθούν σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν την καταπολέμηση της αυξανόμενης οικονομικής στενότητας και τις ελλείψεις προσωπικού στον ευρωπαϊκό τομέα της υγείας.

Ωστόσο, επισημαίνει αρκετές αδυναμίες στο τρέχον νομικό σύστημα. Η COCIR, μια ομάδα που εκπροσωπεί τη βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης και του τομέα πληροφορικής, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η αδειοδότηση, η ευθύνη και η διασυνοριακή δικαιοδοσία.

Η COCIR δημοσιοποίησε ένα έγγραφο για την τηλεϊατρική όπου ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων υγειονομικής περίθαλψης για να ρουτίνας της Τηλεϊατρικής στην κλινική πρακτική και την επισπευσθεί η έγκριση των μεθόδωναύξηση της χρηματοδότησης για τα έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων της υγειονομικής περίθαλψης των λύσεων πληροφορικής. Υπογραμμίζει, επίσης, το χαμηλό επίπεδο της ενσωμάτωσης των λύσεων Τηλεϊατρικής στα υπάρχοντα ευρωπαϊκά συστήματα και συνιστά την ενίσχυση του διαλόγου ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικό πρότυπο για την Τηλεϊατρική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη στείλει ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες των σχετικών με την υγεία
εφαρμογών που έχουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ηλ-Υγεία)
(eHealth), και ειδικότερα της τηλεϊατρικής, χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό από εικοσαετίας. Στην ανακοίνωσή της για την ηλεκτρονική υγεία και στο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε περαιτέρω στη στήριξη δυναμικών συστημάτων υγείας και στην επωφελή χρήση των νέων τεχνολογιών. Η στράτευση αυτή οδήγησε επίσης σε εξωτερικές δράσεις, μέσω της στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χρήση της τηλεϊατρικής σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Στη διεύθυνση: COCIR’s position paper είναι το έγγραφο της COCIR.

Στο ενσωματωμένο αρχείο .pdf μπορείτε να δείτε, να τυπώσετε και να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας όλο το κείμενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

LexUriServ

Πηγές

http://www.eahp.eu/content/download/29569/188596/file/EU_Monitor_Feb10EAHP.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0689:FIN:EL:PDF

http://www.eahp.eu/News/EAHP-EU-Monitor/How-to-better-develop-telehealth-across-Europe-an-industry-opinion