4/3/10

Προτάσεις για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων


Τσακάλου Αλίκη, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr άρχισε η Δημόσια Διαβούλευση για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης. Ανακοινώθηκε επίσης ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 8/3/2010.

Βασικοί Στόχοι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης
1.Ετήσια – Μηνιαία – Εβδομαδιαία – Ημερήσια – Κατανάλωση Φαρμάκων, δηλαδή:
ποσοτική, κατά είδος, κατά αξία, λοιπές κατηγορίες
2.Πλήρης Απολογιστικός Έλεγχος και Ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/ Διανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς, Φαρμακοποιούς)
3.Μείωση του κόστους Φαρμακευτικής Δαπάνης
4.Η σύνδεση δαπανών για Φάρμακα με την Υγεία του πληθυσμού (πολυφαρμακία). Στόχος 3ετίας.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της συνταγογράφησης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο των συνταγών ,την επίτευξη των ποιοτικών στόχων που θέτουν οι νέες ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας που ανέλαβε την υλοποίηση της.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο αλλά για να προσφέρει τα αναμενόμενα πρέπει να ενταχτεί σε ένα συνολικό πλαίσιο αλλαγών σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης των φαρμάκων και ο σχεδιασμός της να υπηρετήσει ποιοτικούς στόχους με κυριότερους την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων , την φαρμακοοικονομία και την πάταξη της Διαφθοράς και της Συναλλαγής.
Χωρίς να έχω την αυταπάτη ότι έχω την δυνατότητα να καλύψω ολοκληρωμένα το θέμα καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση με στόχο να γυρίσουμε σελίδα και στον τομέα της συνταγογράφησης, να αφήσουμε πίσω το παλιό και διεφθαρμένο καθεστώς και να πραγματοποιήσουμε μία ποιοτική αλλαγή η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην εξυγίανση του ΕΣΥ και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Α. ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1) Όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν και συνταγογραφούνται στην Ελλάδα πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τα αρμόδια Επιστημονικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρακολουθούνται για την ασφάλεια και την ποιότητά τους για όλο το χρονικό διάστημα που κυκλοφορούν στην αγορά από το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Ε.Ε.
2) Με ευθύνη των ιατρών και των φαρμακοποιών να μην εκτελείται καμία συνταγή με φάρμακα εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας. Ουδείς υπεράνω του νόμου, ώστε να σταματήσει η σπατάλη και να προωθηθεί η ασφαλέστερη φαρμακοθεραπεία. Είναι εσφαλμένη η άποψη μερικών ιατρών ότι είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τη νομοθεσία στηριζόμενοι σε αποτελέσματα μερικών κλινικών μελετών, διότι όλα τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών παρουσιάζονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στα υψηλού επιστημονικού κύρους αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κρίνουν και ανάλογα δίνουν ή δε δίνουν την ένδειξη. Οι αποφάσεις αυτές των Ευρωπαϊκών οργάνων είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη – μέλη.
3) Για βασικές ασθένειες να καθοριστούν θεραπευτικά πρωτόκολλα από την ανώτατη επιστημονική επιτροπή
4) Εφαρμογή του Π.Δ 121, άρθρο 2 παρ. ε , που στις υποχρεώσεις θεραπόντων ιατρών αναφέρει: ε. «Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους».

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

1) Για τα πρωτότυπα φάρμακα:
α) Να εντάσσονται στην λίστα μετά από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής αφού εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους και υπάρχει θετική σχέση αποτελεσματικότητας τιμής.
β) Να εντάσσονται με τιμή τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει ο νόμος 3790 που ψηφίστηκε στις 6/8/2009 και η διυπουργική ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης στις 19/11/2010 για την νέα φαρμακευτική πολιτική.
2) Για τα φάρμακα(δραστικές ουσίες) που κυκλοφορούν γενόσημα να γίνουν από τα ασφαλιστικά ταμεία μειοδοτικοί διαγωνισμοί και βάσει αυτών να καταρτιστεί η θετική λίστα φαρμάκων ανά δραστική ουσία που να περιέχει από το σύνολο των προσφορών το 30%, αυτών που έδωσαν την χαμηλότερη τιμή , βεβαίως ανά μονάδα ίσης θεραπευτικής αξίας και με την προϋπόθεση πάντα να καλύπτουν τις ποσοτικές φαρμακευτικές ανάγκες των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1) Για τα πρωτότυπα φάρμακα:
α) Να εντάσσονται στην λίστα μετά από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής, των επιτροπών φαρμάκων και αποφάσεις του Δ.Σ των Νοσοκομείων, αφού εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους και υπάρχει θετική σχέση αποτελεσματικότητας τιμής.
β) Να εντάσσονται με τιμή τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει η νομοθεσία και η εξαγγελία στις 19/11/2009 και επιπλέον την νοσοκομειακή έκπτωση 13% επί της χοντρικής τιμής.
γ) Να δοθούν κατευθύνσεις για την λειτουργία επιτροπών διαπραγματεύσεων που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η Α.Δ 14/89 για επιπλέον εκπτώσεις στα Νοσοκομεία.
2) Για τα φάρμακα(δραστικές ουσίες) που κυκλοφορούν γενόσημα να γίνουν από τις ΔΥΠΕ ξεχωριστά μειοδοτικοί διαγωνισμοί και βάσει αυτών να καταρτιστεί η νοσοκομειακή λίστα φαρμάκων ανά δραστική ουσία που να περιέχει από το σύνολο των προσφορών, το πολύ τρία φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που έδωσαν την χαμηλότερη τιμή , βεβαίως ανά μονάδα ίσης θεραπευτικής αξίας και με την προϋπόθεση πάντα να καλύπτουν τις ποσοτικές ανάγκες των Νοσοκομείων κάθε Υγειονομικής περιφέρειας.
3) Η συνολική Νοσοκομειακή λίστα φαρμάκων να εξειδικεύεται ανά Νοσοκομείο ανάλογα με τις κλινικές που διαθέτει.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1) Η συνταγογράφηση στα Νοσοκομεία να γίνεται μόνο με την επιστημονική ονομασία των φαρμάκων. Αυτή που διδάχτηκαν όλοι οι επιστήμονες στις πολύχρονες και δύσκολες σπουδές τους στα Πανεπιστήμια και όχι τις εμπορικές που προάγουν την συναλλαγή που προσβάλει την αξιοπρέπεια των αξιόλογων επιστημόνων που διαθέτουν τα Νοσοκομεία.
2) Στα Νοσοκομεία η μέγιστη ποσότητα ορίζεται για τις ανάγκες του ασθενούς για 24 ώρες.
3) Εκτός των Νοσοκομείων να δοθεί η δυνατότητα στους γιατρούς (τροποποίηση νομοθεσίας) να συνταγογραφούν και με βάση την δραστική ουσία οπότε υποχρέωση των φαρμακοποιών να είναι να χορηγούν το φθηνότερο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα από κάθε δραστική ουσία που θα περιέχεται στην λίστα φαρμάκων που θα καταρτίσουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
4) Να συνταγογραφούνται και υποσυσκευασίες με λιγότερα χάπια σύμφωνα με τις ανάγκες θεραπείας του ασθενούς. Οι φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να προσαρμοστούν στην απόφαση του ΕΟΦ ώστε στις υποσυσκευασίες (blister) να αναγράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1) Δυνατότητα στους φαρμακοποιούς υποκατάστασης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που αναγράφονται στις συνταγές με φθηνότερα ουσιωδώς όμοια βάσει των κατευθύνσεων που θα δέχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και της λίστας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ανά Ασφαλιστικό ταμείο. Για τα γενόσημα φάρμακα οι ιδιώτες φαρμακοποιοί να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μικτού κέρδους.
2) Να πριμοδοτούνται οι γιατροί που συνταγογραφούν με βάση την δραστική ουσία, ως ένα μικρό ποσοστό από το κέρδος που θα εξασφαλίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία από την χορήγηση του φθηνότερου από κάθε κατηγορία .
3) Εάν ο γιατρός συνταγογραφεί φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που δεν περιέχεται στην λίστα τότε ο ασφαλισμένος να πληρώνει την επιπλέον διαφορά τιμής εκτός από την συμμετοχή του που θα ορίζεται στο ποιο ακριβό φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα της δραστικής ουσίας, που θα περιέχεται στην λίστα.
4) Αντίθετα εάν στον ασφαλισμένο χορηγείται γενόσημο φάρμακο, να μειώνεται κατά ένα ποσοστό, ή ακόμη και να μηδενίζεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων από το 25%.
5) Στόχος το 50% της αξίας των συνταγογραφούμενων να είναι γενόσημα φάρμακα. Υπάρχει πλούσια αρθογραφία και μελέτες ότι τα γενόσημα έχουν ίση θεραπευτική αξία με τα πρωτότυπα φάρμακα. Άλλωστε καθήκον του ΕΟΦ είναι να τα παρακολουθεί , όπως και όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά ,βάσει των κανόνων φαρμακοεπαγρύπνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητά τους.
Με ηλεκτρονικό τρόπο ή χωρίς, ο έλεγχος των συνταγών πρέπει να γίνεται από στελέχη πρώτης γραμμής που να έχουν κάνει αποδεδειγμένα την επιλογή τους για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και να έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.

Με εκτίμηση
Τσακάλου Αλίκη


Κείμενο μέσω email από: Τσακάλου Αλίκη