24/12/09

Ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών και ΟΠΑΔ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2504

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. Φ.42000/28746/2920

Ενιαίο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών και ΟΠΑΔ.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις π.δ/τος 88/1988 (Α΄/82) και της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.42000/οικ. 30285/3116/2008 (Β΄/1467).
2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 59 του ν.3518/2006 (Α΄, 272).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 3655/2008 (Α΄, 58) 18 Δεκεμβρίου 2009
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3457/2006 (Α΄, 93).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος του ενιαίου εντύπου καταγραφής και χορήγησης φαρμάκων (συνταγή) σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών και του ΟΠΑΔ, όπως ισχύει με το π.δ/γμα 88/1998 (Α΄, 82) και την κοινή υπουργική απόφαση Φ.42000/οικ.30285/3116/15.7.2008 (Β΄/1467), συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η μορφή και η γραμμογράφηση της 3ης και 4ης σελίδας του εντύπου της συνταγής για την πλήρη αναγνώριση από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (scanning), έχει ως το παρακάτω υπόδειγμα:

Σελίδα 3η και 4η «ΣΥΝΤΑΓΗ»
2. Σε κάθε συνταγή αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 88/1998 και στην παρ. 3 της κυα Φ.42000/οικ.30285/3116/15.7.2009.
Αλλαγές επέρχονται μόνο στα πεδία με τις ενδείξεις «ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ», «ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ», διαγράφεται το πεδίο «ΦΥΛΟ» και το πεδίο «ΚΩΔ. ΙΑΤΡΟΥ» αντικαθίσταται με «ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ» στην πίσω σελίδα τίθεται ένδειξη «ΓΑΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ» και πεδίο «Α/Α Συνταγής…» για την ομοιόμορφη αρίθμηση των συνταγών.

Οι δύο όψεις της σελίδας της συνταγής, εκτυπώνονται έγχρωμα σε pantone 346C, για τη βέλτιστη αναγνωσιμότητα από αυτόματα μηχανήματα σάρωσης.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι διαδικασίες εκτύπωσης του νέου εντύπου ολοκληρώνονται μέχρι 30/4/2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΡ.ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Πηγές

http://www.ygeianet.gr/box/cal/13475.pdf


Σχόλιο

Στο Άρθρο 2, που αναφέρεται ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για τις διαδικασίες εκτύπωσης του νέου εντύπου, οι οποίες ολοκληρώνονται μέχρι 30/4/2009, προφανώς πρέπει να εννοεί μέχρι 30/4/2010.