11/12/09

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων - 6/2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

6ο/2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 11/12/2009
Αρ. Πρωτ:A3- 5088

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 06/2009

ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
Πληροφ :Α.Χατζηανδρέου
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3840153

ΘΕΜΑ : “ Φάρμακα ανθρώπινης χρήσης “

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)
2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 ,3408/05 και Ν. 3790/09.
3. Το άρθρο 45 παρ. 11 και 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3408/05 άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/04-11-2005).
5. Το Ν. 3790/09 άρθρο 18 (ΦΕΚ 143/Α/07-08-2009).
6. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικού Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ213/Α/09) "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής"
8. Το Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ214/Α/09) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ1388/Β/09) Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση, Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
10. Το από 14/10/2009 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
11. Την με Α.Π.87761 /2009 Γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.
12. Την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής :

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 9%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 2,75%

Άρθρο 3

Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από 14-12-2009

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα » και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

..................H ΥΠΟΥΡΓΟΣ………………................................…. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ….…… ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑ Τ.ΚΑΤΣΕΛΗ ……….…. ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


*******************

Για να επεξεργαστείτε τα αρχεία του νέου δελτίου μπορείτε να κάνετε μεταφόρτωση από εδώ: http://www.gge.gr/up/files/ENIAIO_06_09.zip

ΕΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 06/2009


Πηγή

http://www.gge.gr/37/sub.asp?3808