11/8/09

Τα Νοσοκομεία στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Οι πληροφορίες σχετικά με τα νοσοκομεία στην Ευρώπη είναι περιορισμένες και διαχέονται σε διαφορετικές πηγές.

Η HOPE και η DEXIA αποφάσισαν να συνεργαστούν για την παραγωγή δύο εργαλείων. Ενός βιβλίου και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας.

Η κατάσταση των νοσοκομείων, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ παρουσιάζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με την ιστοσελίδα της HOPE.

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες έχουν ενημερωθεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες πηγές.Για κάθε κράτος μέλος, ο σύνδεσμος παρέχει ενδείξεις σχετικά με το εθνικό πλαίσιο (δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, σύστημα υγείας ...) και λεπτομερείς πληροφορίες για τα νοσοκομεία, τη χρηματοδότηση, την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης και το εργατικό δυναμικό.