5/5/08

Κάλυψη με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών του, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Πρέβεζας στην Δ/νση Σελευκείας 2 Πρέβεζα Τ.Κ.48100.

Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι κατωτέρω (Σημείωση nosfar: μεταξύ των άλλων):

* ΠΕ Φαρμακευτικής 1

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μέχρι τις 21/5/08 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Έγγραφο αίτησης υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα στη παρούσα ανακοίνωση).
* Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
* Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
* Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει, η ημερομηνία διορισμού, ανάληψη υπηρεσίας, κατηγορία και κλάδος, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα, τα καθήκοντα που έχουν ασκήσει στην υπηρεσία τους, καθώς και τις αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας.
* Βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου Πρέβεζας, στα τηλέφωνα 2682046300-302 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων προτίθεται να καλύψει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν στο Ίδρυμα μας να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Ιδρύματος μας στην Διεύθυνση :

Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
Σπ.Θεολόγου 1 & Λ.Φυλής 8η στάση, Ίλιον.

Θέσεις (Σημείωση nosfar: μεταξύ των άλλων)

* Π.Ε ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2008 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Αίτηση υποψηφιότητας
* Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
* Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
* Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
* Βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.
* Εκθέσεις Αξιολόγησης τελευταίας πενταετίας.
* Αναρρωτικές άδειες τελευταίας τριετίας.
* Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.
* Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για το έτος 2008 όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού στο τηλέφωνο 2102314101 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πηγή


http://www.metataxeis.gr