27/9/07

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει αποφάσεις για το χρόνο απασχόλησης


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιπλήττει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αργό ρυθμό του χειρισμού της καταγγελίας ενός ιατρού, σχετικά με την οδηγία του χρόνου απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της διευθέτησης του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης (βλ. εφημεριών) ειδικά των εργαζομένων στο χώρο της υγείας.

Συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσης:

Τον Νοέμβριο 2001, ένας γιατρός που εργάζεται σε ένα γερμανικό νοσοκομείο παραπονέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είχε ρυθμίσει κατάλληλα την οδηγία του χρόνου απασχόλησης, ιδιαίτερα σχετικά με την on-call απασχόληση των εργαζομένων στα ιατρικά επαγγέλματα. Ο ιατρός ισχυρίστηκε ότι η γερμανική πρακτική οδήγησε στον υπερβολικό χρόνο απασχόλησης για τους γιατρούς, πρακτική η οποία αυξάνει τους κινδύνους τόσο για την υγεία των γιατρών όσο και των ασθενών.

Μετά από το πέρασμα μερικών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων δεν έλαβε καμία απαντητική επιστολή που θα «ήταν περισσότερο από μια βεβαίωση παραλαβής», ο γιατρός παραπονέθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Νικηφόρο Διαμαντούρο. Ο Διαμεσολαβητής εξέτασε την περίπτωση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενάγων ήταν σωστός στην κριτική του αργού χειρισμού της Επιτροπής. Σύστησε, στις 20 Σεπτεμβρίου 2006, ότι: «Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την καταγγελία παράβασης του ενάγοντος όσο πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιό επιμελώς».

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος έδωσε προθεσμία στην Επιτροπή για να κάνει τις αρμόζουσες ενέργειες μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2006.

Ένα έτος αργότερα, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν είχε ακόμα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που η ίδια η Επιτροπή εισήγαγε στην ανακοίνωσή της του 2002 σχετικά με τις σχέσεις με τον ενάγοντα για τις παραβάσεις του κοινοτικού νόμου: «Η Επιτροπή μπορεί είτε να αποφασίσει να εκδώσει μια επίσημη ειδοποίηση, δηλ. να κινήσει τις επίσημες διαδικασίες παράβασης ενάντια σε ένα κράτος μέλος, είτε να αποφασίσει να κλείσει την περίπτωση. Ο Διαμεσολαβητής σημειώνει εντούτοις, ότι η Επιτροπή δεν έχει κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο στην παρούσα περίπτωση».

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επομένως επαναδιατυπώνει το σχέδιο σύστασής του (draft recomentation) ως σύσταση στην Επιτροπή ως εξής: «Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την καταγγελία περί παράβασης του ενάγοντος τόσο πιό γρήγορα και όσο το δυνατόν πιό επιμελώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να θεωρήσει ένα ψήφισμα αναλόγως».

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσθέτει ότι θεωρεί ότι στη παρούσα περίπτωση προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα αρχής, σχετικά με τον τρόπο που οι καταγγελίες που υποβάλλονται από τους πολίτες και στις οποίες υποστηρίζεται μια παράβαση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη, προσλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτηση είναι εάν η Επιτροπή, αντί είτε να ενεργοποιήσει το άνοιγμα διερευνητικών πρακτικών περί παράβασης είτε να προχωρήσει σε απόρριψης της καταγγελίας, μπορεί απλά να απόσχει από τη λήψη μέτρων. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Στο τέλος του Αυγούστου 2006, η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής προετοίμασε την παραπομπή των υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ενάντια σε εννέα κράτη μέλη (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία) για την αποτυχία να ενσωματώσουν τις Κοινοτικές αποφάσεις στις εθνικές νομοθεσίες.

Πηγές

http://www.euro-ombudsman.eu.int/media/el/default.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/o10005.htm
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/ombudsman-urges-commission-get-going-working-time/article-166837
http://www.ombudsman.europa.eu/recommen/en/053453.htm
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/emergency-call-reduce-german-doctors-working-time/article-157995
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/emergency-call-reduce-german-doctors-working-time/article-157995
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/pidla-threatens-member-states-court-working-time/article-158044