25/1/07

Εγκρίθηκαν οι εφημερίες για το 2007


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης έχει ανακοινωθεί η Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι εφημερίες για το 2007.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει οτι:

ΘΕΜΑ: «Ενεργείς εφημερίες Χηµικών, Βιοχηµικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Noσoκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/23-12-03/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/23-12-03/.Α')
1. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους δεκατριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (13.725.000,00 €) για το έτος 2007 που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την καταβολή ενεργών εφημεριών για το χρονικό διάστηµα από 1-1¬2007 έως 31-12-2007 , για περίπου χίλιους πεντακόσιους (1500) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χηµικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων,• Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - ΑκτιvοφυΟ1κών και Κτηνιάτρων ως εξής

α. Νοσοκομεία Αθήνας - Πειραιά Θεσσαλονίκης

Οι Φαρμακοποιοί - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χηµικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χηµικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων, Αστροφυσικοί και Ψυχολόγοι, μπορούν να πραγματοποιούν το µέγγιστο οκτώ (8) εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση µέχρι δέκα (10) εφημερίες το µήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Kυριακού».

Β. Νοσοκομεία Επαρχίας

Στους Φαρμακοποιούς - Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χηµικούς,
Βιοχημικούς, Κλινικούς Χηµικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοσοκοµειακά Ιδρύµατα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβολή αποζηµίωσης µέχρι δέκα (10) εφηµεριών το µέγιστο κατά µήνα.

γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16 ½ ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιµες ηµέρες και 24ωρη Σάββατα Κυριακές και αργίες, η δε αποζηµίωση ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 16 του Ν. 3205/03


Για να διαβάσετε ή να τυπώσετε όλη την απόφαση, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης:
http://www.pefni.gr/