27/4/14

Ημερίδα για τις Σπάνιες Παθήσεις και τα Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη


Η Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.), με τη συνεργασία και υποστήριξη της Shire Ελλάς, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

"Σπάνιες Παθήσεις και Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη"

την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014, ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο Atlantis στο Ηράκλειο, Κρήτη.

Υπό την Αιγίδα:
- Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
- Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
- Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Στη συζήτηση θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

(α) Νόσος Fabry
(β) Σύνδρομο Hunter
(γ) Νόσος Gaucher
(δ) Κληρονομικό Αγγειοοίδημα

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες: Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων Τηλ.: 210 6516988, 210 6533770, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Ανδριάνα Βαρύγιαννη


Πηγή

Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων - Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

23/4/14

Επείγουσες ενέργειες για την καταβολή Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε ενημερωτικό κείμενο σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται άμεσες ενέργειες προκειμένου να καταβληθεί και στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι από το Υπουργείο Υγείας (μέσω των ΥΠΕ) στάλθηκαν στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων τα εξής έγγραφα:
Τα παραπάνω έγγραφα αφορούν την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Σύμφωνα με αυτά το ΥΥ ζητά από τους φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα, προκειμένου για την ένταξη επιπλέον ειδικοτήτων στις κατηγορίες εργαζομένων, που αποτελούν δικαιούχους του επιδόματος. Τη σχετική νομοθεσία μπορείτε να τη βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Η ΠΕΦΝΙ στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει για το συγκεκριμένο θέμα απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Προτείνεται στους συναδέλφους σε όλα τα νοσοκομεία να καταθέσουν άμεσα σχετική αίτηση προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων τους.

Υπόδειγμα κειμένου μπορείτε να δείτε εδώ: 
Πηγή

ΠΕΦΝΙ

19/4/14

Θερμές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!


Η nosfar.gr εύχεται να είστε όλοι και όλες καλά!

Το Άγιο Φως να βοηθήσει όλους μας που ζούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, να βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα και γύρω μας με αγάπη!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! 

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  με ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97, Εγκύκλιος με Αριθμό Πρωτοκόλλου Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 και θέμα:

"Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.".

Στην σελίδα 10 αναγράφεται ότι:

Β) Λειτουργικές δαπάνες και εφοδιασμός με φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό:
Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τον ομαλό εφοδιασμό πάσης φύσεως υλικών (πχ φάρμακα, αντιδραστήρια, υγειονομικό υλικό, κλπ) των Μονάδων Υγείας, τα Νοσοκομεία Αναφοράς, υποχρεούνται έως και την 31-12-2014 να διαθέτουν τις απαραίτητες ποσότητες προς κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων Αναφοράς εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις Μονάδες Υγείας για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, των υποδομών και εγκαταστάσεών τους καθώς και για κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών (πχ φύλαξη, καθαριότητα, κλπ) έως και την 31-12-2014.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνουν έως και την 31-12-2014 αντιστοίχως τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Αναφοράς.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι:

«4. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που εντάσσονται στις ∆.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των κλειστών – σφαιρικών προϋπολογισμών εσόδων -εξόδων των ∆.Υ.Πε.. Οι αντίστοιχες πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σκοπό αυτόν από 1.1.2015 μεταφέρονται και εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ∆.Υ.Πε.. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. αναλαμβάνουν τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα απολογιστικά στοιχεία των ανωτέρω μονάδων για τα έτη 2013 και 2014, την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμμηθειών και υπηρεσιών, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ευθύνη ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των δαπανών αυτών».

Ενώ στην παράγραφο 5 άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι:

«5. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που μεταφέρονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των ∆.Υ.Πε., εξακολουθούν με την υφιστάμενη διαδικασία έως και τις 31.12.2014, να εφοδιάζονται με πάσης φύσεως φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό, καθώς και κάθε είδους παροχή υπηρεσιών, αντιστοίχως από τα νοσοκομεία διασύνδεσης και τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι δαπάνες αυτές, επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τους οποίους εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά, που θα εκδοθούν έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Μετά από γνώμη των ∆.Υ.Πε., εκτελούνται κανονικά, υφιστάμενες συμβάσεις, καθώς επίσης και τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες συνεχίζουν έως την ολοκλήρωσή τους».
 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Εγκύκλιο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Δι@ύγεια

14/4/14

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας (eHSG, eHealth Stakeholder Group), μια συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκθέσεις είναι:


Οι εκθέσεις αυτές είναι υψηλής ποιότητας με χρήσιμες πληροφορίες, παρέχοντας παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά από βασικές συστάσεις για να προχωρήσει στα θέματα τα σχετιζόμενα με την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας (eHSG, eHealth Stakeholder Group) δημιουργήθηκε το 2011 και απαρτίζεται από εκπροσώπους των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων : από τους ασθενείς, τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες υγείας, τη βιομηχανία.

Στην eHealth Stakeholder Group εκπροσωπείται και η EAHP (European Association of Hospital Pharmacists).

Μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις και από ΕΔΩ.

Πηγή

Digital Agenda for Europe

11/4/14

9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο


Το 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton από 23-26 Απριλίου 2014.

Στις 26 Απριλίου ημέρα Σάββατο από τις 9.00-16.00 θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το συνέδριο “επιστημονικό πρόγραμμα για όσους εκτός της ιατρικής κοινότητας ενδιαφέρονται να μάθουν για ένα νόσημα με χίλια πρόσωπα, το Λύκο” .

Ομιλητές διεθνούς κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τις εισηγήσεις τους θα ενημερώσουν το κοινό για το πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίζει τα διάφορα συμπτώματα, τις τελευταίες θεραπευτικές εξελίξεις, τη συνοσηρότητα, την κύηση στα άτομα με λύκο.

Η παρακολούθηση της ημερίδας δίνει την εικόνα της ζωής με ένα φίλο όπως ο λύκος (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και οι μορφές του δερματικού).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου ΕΔΩ.

Πηγές

lupus2014.org

arthritis.org.gr

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών (Ν. 3816/2010) και ρυθμίσεις θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ, το ΦΕΚ τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 878, 8 Απριλίου 2014, Αριθμ. οικ. 28822, σύμφωνα με το οποίο γίνεται αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (Α΄ 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων".

Στο άρθρο 1, γίνεται αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6) και στο Άρθρο 2 αναφέρεται η τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπου προστίθεται παράγραφος 6 που αναφέρει ότι τα Νοσοκομεία προμηθεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα κάτωθι φαρμακευτικά προϊόντα: Αντιρετροϊκά, Αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες, Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης, Αυξητική ορμόνη, Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50%, σε Νοσοκομειακή Τιμή μείον 6,5%. Η δαπάνη αυτή παρακολουθείται από τα λογιστήρια των Νοσοκομείων σε ειδικές κατηγορίες και χωριστούς λογαριασμούς.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ

10/4/14

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε έκθεση σχετικά με τον κανονισμό για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών.

Στην έκθεση για τον κανονισμό, η Επιτροπή πραγματοποιεί απολογισμό της κατάστασης των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών στην ΕΕ και αναλύει τις συνέπειες του κανονισμού για τις προηγμένες θεραπείες.

Πηγή

http://ec.europa.eu/health/newsletter/128/focus_newsletter_el.htm

8/4/14

Οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) στα Νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Σε περίπου 1.800 νοσοκομεία σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν την Ισλανδία και τη Νορβηγία, πραγματοποιήθηκε έρευνα που μετρά το επίπεδο της ανάπτυξης και της αφομοίωσης των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) σε νοσοκομεία επείγουσας νοσηλείας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας αρχίζει να απογειώνεται, με το 60% των γενικών ιατρών να χρησιμοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας το 2013, δηλαδή κατά 50 % περισσότεροι σε σχέση με το 2007.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι:
  • Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας στα νοσοκομεία είναι η Δανία (66 %), η Εσθονία (63 %), η Σουηδία και η Φινλανδία (62 % και οι δύο χώρες). Για την Ελλάδα η επίδοση ανήλθε σε 27%, παρουσιάζοντας αύξηση από το 25% του 2010. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 συν 3 χωρών (Κροατία, Ισλανδία και Νορβηγία) είναι 41,8% από 39% το 2010.
  • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται περισσότερο για τις συνήθεις δραστηριότητες καταχώρισης και υποβολής στοιχείων παρά για κλινικές εφαρμογές, όπως η πραγματοποίηση ιατρικών γνωματεύσεων μέσω διαδικτύου (μόνον το 10% των γενικών ιατρών πραγματοποιούν γνωματεύσεις μέσω διαδικτύου).
  • Σε ό, τι αφορά την ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων, οι Κάτω Χώρες έρχονται πρώτες (83,2%), ενώ η Δανία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (80,6 %) και το Ηνωμένο Βασίλειο την τρίτη (80,5 %).
  • Ωστόσο, μόνο το 9 % των νοσοκομείων στην Ευρώπη επιτρέπουν στους ασθενείς να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, και τα περισσότερα από αυτά επιτρέπουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση.
  • Κατά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, τα νοσοκομεία και οι γενικοί ιατροί αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, από έλλειψη διαλειτουργικότητας μέχρι απουσία ενός κανονιστικού πλαισίου και αναγκαίων πόρων.

Πηγές

EMEA.gr
Digital Agenda for Europe
European Hospital Pharmacy Blog

6/4/14

Νέος Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων του Νόμου 3816/2010


Εγκρίθηκε ο νέος Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου.

Η νέα αυτή θετική λίστα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 740, τεύχος Β, στις 26 Μαρτίου 2014 και αντικαθιστά  την θετική λίστα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 572, τεύχος Β, στις 07 Μαρτίου 2014.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο

3/4/14

Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία


Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 156 πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" - "Αμαλία Φλέμιγκ" ΓΝΑ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

Συγκρότηση επταμελούς Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων συνταγογράφησης


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-Ψ3Γ, Αθήνα, 3/4/2014, Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.29311, Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Συγκρότηση επταμελούς Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων συνταγογράφησης."

1. Με την Απόφαση συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας επταμελής Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και ορίζονται ως μέλη της τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Παπανικολάου Χριστίνα, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ως Πρόεδρο.
β. Σκουρολιάκου Μαρία, Συνεργάτη Υπουργού Υγείας, ως μέλος.
γ. Λίτσα Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ, ως μέλος.
δ. Θηραίο Ελευθέριο, Γενικό Ιατρό, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ως μέλος.
ε. Φαμέλη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Φ., ως μέλος.
στ. Ασημακόπουλο Αλέξανδρο, Εκπρόσωπο ΗΔΙΚΑ, ως μέλος
ζ. Ιατρού Χρήστο, Ιατρό-Νεφρολόγο, Δ/ντή Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ως μέλος.

2. Έργο της Επιτροπής είναι το προβλεπόμενο από το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14- 1-2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-1-2014) απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ.οικ.12449/7-2-2014 (ΦΕΚ 256/Β΄/7-2-2014) απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.οικ.3457, ΦΕΚ Β΄/64/16-01-2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κατραβά Βασιλική.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" - "Αμαλία Φλέμιγκ" ΓΝΑ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής της EAHP-2014


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΗΡ (European Association of Hospital Pharmacists) το βιβλίο με τις Περιλήψεις των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.

Το Συνέδριο της ΕΑΗΡ πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, 26-28 Μαρτίου 2014.

Μεταξύ των εργασιών είναι και δύο που παρουσιάστηκαν από συναδέλφους.

PS-072 PRESCRIBING DEFICIENCIES: A MATTER OF LACK OF KNOWLEDGE OR NEGLIGENCE? 
1K Perdikouri, 2K Nikou, 3G Vasilopoulou;
1Spiliopoulio Hospital, Pharmacy Department, Athens, Greece; 2General Hospital of Chest Diseases "Sotiria", Pharmacy Department, Athens, Greece; 3Spiliopoulio Hospital, Nursing Services Division, Athens, Greece

OHP-025 IMPROVEMENT OF HEALTH CARE SERVICES FOR AMBULATORY HIV PATIENTS: PRELIMINARY DATA 
1D Gennimata, 2M Malliarou, 1F Marini, 2M Chini, 2N Pitsounis, 2M Lazanas;
1"Korgialenio-Benakio" Red Cross General Hospital, Pharmacy, Athens, Greece; 2"Korgialenio-Benakio" Red Cross

 Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Βιβλίο Περιλήψεων στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΑΗΡ

2/4/14

1η τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας 'Ενωσης Φαρμακοποιών - ΠΕΦ


Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ) πραγματοποιεί την 1η τακτική γενική συνέλευσή της που θα γίνει την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 στις 19:00 στα γραφεία της Ένωσης,  Κορυζή 6 Αθήνα.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: ΠΕΦ

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας στο HellasPharm 2014


Η Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας μας απέστειλε Πρόσκληση για την ημερίδα που διοργανώνει στο πλαίσιο της φαρμακευτικής έκθεσης Hellas PHARM 2014, την Κυριακή 6/4/2014.


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Πρόσκληση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας

Η «καρδιά» της φαρμακευτικής αγοράς χτυπά στο Hellas PHARM 2014


Σε μία περίοδο ταχέων, αλλά και βίαιων αλλαγών στον χώρο της αγοράς του φαρμάκου και με κεντρικό θέμα «Φαρμακευτική αγορά - Παρόν και Μέλλον», ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διοργανώνει το πανελλαδικό φαρμακευτικό συνέδριο - έκθεση Hellas PHARM, στις 5 και 6 Απριλίου 2014, στο Helexpo Maroussi

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθεί η συνολική συζήτηση μεταξύ όλων των κρίκων της αλυσίδας του φαρμάκου, προκειμένου να αναζητηθούν οι βέλτιστες προτάσεις και οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία, καθώς και για να βελτιωθούν οι συνθήκες της φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επιφανείς ξένοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί καθηγητές, φαρμακοποιοί, εκπρόσωποι φαρμακευτικών επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι φορέων από τον χώρο της Υγείας. 

Για πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσουν παράλληλα τρεις συνεδριακές αίθουσες και το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθούν επίσης ημερίδες της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών και της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας, ενώ θα λειτουργήσουν και «εργαστήρια» με πρακτικές κατευθύνσεις.
Στον χώρο του συνεδρίου και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών του θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών φαρμακείου, στην οποία θα συμμετέχουν περισσότερες από 100 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Πηγή

Το χρονικό του Προεδρικού Διατάγματος για τις ρυθμίσεις θεμάτων των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Από την συν. Ειρήνη Τσικαλάκη λάβαμε το παρακάτω κείμενο που αφορά το Προεδρικό Διάταγμα για τις ρυθμίσεις θεμάτων των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν στη Γενική Συνέλευση για την τύχη του Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών (προκηρύξεις, Συμβούλια Επιλογής, προσόντα διορισμού, μοριοδότηση, προσλήψεις, υπηρεσιακή εξέλιξη, κ.λ.π.) καθώς και τις ευθύνες που επέρριψε το προεδρείο στο προηγούμενο ΔΣ, και επειδή η επιλεκτική μνήμη είναι χειρότερη από τη μισή αλήθεια, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω τόσο τα μέλη του Δ. Σ. της ΠΕΦΝΙ όσο και τους συναδέλφους, μέσω της έγκυρης ιστοσελίδας σας. 

Κατ αρχάς, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ΠΕΦΝΙ δεν νομοθετεί ούτε προωθεί κανένα Π.Δ. Η ευθύνη αυτή ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία του Υ. Υ και των συναρμόδιων Υπουργείων. Ο ρόλος της ΠΕΦΝΙ είναι να προτείνει τις, κατά τη γνώμη της, συμφερότερες διατάξεις για τον κλάδο και να παρακολουθεί την πορεία των υπογραφών του Π.Δ ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στην προώθησή του. 

Το συγκεκριμένο Π.Δ προτάθηκε για πρώτη φορά από την ΠΕΦΝΙ το 1999 και στη συνέχεια το 2001 και το 2007, αλλά δεν υπογράφηκε με διάφορες προφάσεις. Το κείμενο με τις προτάσεις μας το 2007 έτυχε της ομόφωνης αποδοχής του Δ.Σ της ΠΕΦΝΙ και δόθηκε στο Υπουργείο. ‘Εκτοτε αν και το Υ.Υ μας ενημέρωνε για τις αλλαγές, δεν κοινοποιήθηκε ποτέ σ΄εμάς. Οι ανασχηματισμοί και οι αλλαγές των Υπουργών Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργών, αλλά και οι αλλαγές της νομοθεσίας περί προσλήψεων Δημοσίων Υπαλλήλων, οδήγησαν το Π.Δ σε ένα συνεχές πήγαινε - έλα , σε αλλεπάλληλες διορθώσεις και αναβολές οριστικών υπογραφών. Την τελική μορφή πήρε στο τέλος του 2011, μαζί με τις υπογραφές από το Υ.Υ. Από τις αρχές του 2012 μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές "κόλλησε" στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία (τα ονόματα στη διάθεσή σας). Το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ ωστόσο πίεζε συνεχώς για τις σχετικές υπογραφές ώστε να επιστρέψει το Π.Δ στο Υπουργείο Υγείας και να δημοσιευτεί πριν γίνει και νέος ανασχηματισμός, αλλά δεν πρόλαβε. 

Μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2012 , η ΠΕΦΝΙ ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ για την περιπέτεια αυτού του Π.Δ και πήρε τις γνωστές υποσχέσεις.

Για όλες αυτές τις ενέργειες το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ ήταν απόλυτα ενήμερο όπως φαίνεται από τα Πρακτικά των συνεδριάσεων ( βλέπε βιβλίο πρακτικών σελίδες: 85, 88, 97, 104, 108, 111, 115, 118, 121, 122, 127, 129, 137, 145, 150, 201, 203, 212, 223, 224, 226, 233, 234, 239, 247, 262) και επίσης στις συναντήσεις του προεδρείου ή όλων των μελών του Δ.Σ με παράγοντες του Υ.Υ ,το Π.Δ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της ατζέντας .Δεν γίνεται να ξεχνά κανείς τι τρέξιμο κάναμε σχεδόν όλοι οι του Δ.Σ, για να κατέχουν όλοι οι συνάδελφοι μόνιμες οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις και έτσι να προωθηθεί το Π.Δ (ορος του Σ.Ε). Το γεγονός των παραιτήσεων μελών του ΔΣ στο τέλος του 2012 και η αποχή από τα πεπραγμένα μέχρι τις εκλογές και την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην ΠΕΦΝΙ, δεν αποτελεί άλλοθι ούτε για κενό ενημέρωσης (υπάρχουν τα πάντα καταγεγραμμένα στα πρακτικά) και κυρίως ούτε για αδράνεια στην παρακολούθηση της τύχης των υπογραφών από τα συναρμόδια Υπουργεία από την άνοιξη του 2013 μέχρι σήμερα. Το επιχείρημα ότι "χάθηκε" το Π.Δ και μάλιστα ότι αυτό οφείλεται στην ΠΕΦΝΙ, δεν στέκει ούτε για υπηρεσιακούς παράγοντες ούτε για συνδικαλιστές. Το Προεδρικό Διάταγμα είναι ευθύνη των υπηρεσιών του Υπουργείου και εκεί πρέπει να αναζητηθούν. Η ευθύνη των συνδικαλιστών είναι να μην τους αφήσουν να το "χάσουν".

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ 
Πρώην Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ 

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

1/4/14

Ρυθμίσεις Θεμάτων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στο Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ


Την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση -– Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

Στο Σχέδιο Νόμου αναφέρονται και θέματα που αφορούν τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς. 

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις Θεμάτων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

1. Οι υφιστάμενες κενές και οι τυχόν προκύπτουσες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στους οργανισμούς των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, οι οποίες προκηρύσσονται και πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν.2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι να εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 44 του Ν.2519/1997 Προεδρικό Διάταγμα.
2. Μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν.3528/2007, των προσληφθέντων υπαλλήλων στις κενές θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, οι εν λόγω θέσεις μετατρέπονται σε θέσεις του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν εντάσσονται αυτόματα στον Κλάδο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.».

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι:

"Η αναγκαιότητα της εν λόγω διάταξης έγκειται στη αντιστοιχία του προβλεπόμενου κλάδου στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με το υπάρχον Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την προκήρυξη, τα προσόντα και την εξέλιξη του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, έτσι ώστε να ρέει ομαλά η όλη διαδικασία των προκηρύξεων και να μην παραμένουν κενές οι θέσεις ενός κλάδου τόσο σημαντικού για την λειτουργία ενός Νοσοκομείου."

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας:
  • την Δημόσια Διαβούλευση από ΕΔΩ,
  • το Σχέδιο Νόμου από ΕΔΩ και 
  • την Αιτιολογική Έκθεση από ΕΔΩ.
Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Εγκύκλιος για τα Βιο - ομοειδή Φαρμακευτικά προϊόντα (bio - similars)


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Εγκύκλιος της ΓΓ Υγείας κ. Παπανικολάου, με θέμα τα Βιο-ομοεδή φάρμακα.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

1. Τα βιοομοειδή προϊόντα δεν είναι γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και δεν ενδείκνυται η αυτόματη υποκατάσταση πρωτοτύπων από βιοομοειδή, είτε βιοομοειδών είτε από άλλα βιοομοειδή.
2. Τα βιοομοειδή προϊόντα δεν είναι πανομοιότυπα ή ταυτόσημα με τα βιολογικά προϊόντα αναφοράς, καθώς δεν ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία παραγωγής.
3. Συστήνεται η συνταγογράφηση τόσο των βιολογικών προϊόντων αναφοράς όσο και των βιοομοειδών φαρμακευτικών προϊόντων να γίνεται με την εμπορική τους ονομασία, προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της ασφάλειας του ασθενή που λαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα.
4. Στο Π.Π.Υ.Φ.Υ του έτους 2014 δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν βιοομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα. Η ίδια διευκρίνιση αφορά και τους διαγωνισμούς παρελθόντων ετών οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει δρομολογηθεί διαγωνιστική διαδικασία που αφορά σε βιοομοειδή ιδιοσκευάσματα, ματαιώνεται.

Ο κατάλογος με τα βιοομοειδή σκευάσματα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eof.gr/assets/BIOSIMILARS.doc.

Δεν συστήνεται η ανταλλαξιμότητα των βιολογικών προϊόντων μεταξύ τους είτε πρόκειται για πρωτότυπα είτε για βιο-ομοειδή. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνταγογράφηση των βιολογικών προϊόντων, αυστηρά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους, ήτοι τις εγκεκριμένες ενδείξεις και το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Εγκύκλιο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

Δι@ύγεια