6/1/14

Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3390/31-12-2013, σελίδα 47325, Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 118526) με την οποία διαγράφονται όλα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι: ... Έχοντας υπόψη ... αποφασίζουμε:
  1. Τη διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, καθώς και των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. 
  2. Την απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στη ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους ισολογισμούς του έτους 2013 των αντίστοιχων φορέων. 
  3. Για τα διαγραφόμενα ποσά οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία τους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
  4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν θα αναγνωρίζεται καμία απαίτηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τον ΕΟΠΥΥ, ούτε θα υφίσταται αντίστοιχα υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ και των Ασφαλιστικών ταμείων έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης χρονική περίοδο. 
  5. Με μέριμνα των ΓΔΟΥ των συναρμοδίων Υπουργείων θα υποβληθούν έως 31.3.2014 στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης τα στοιχεία των διαγραφεισών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Μπορείτε να επιλέξετε κάθε εικόνα για να τη δείτε σε μεγάλο μέγεθος.

Πηγή

Ενημέρωση  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»